Naujienos

          Liepos mėnesio trečią sekmadienį - 17 d. - Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje kunigas Mindaugas Žilinskis konfirmavo penketą jaunuolių: Marta, Faustas, Rapolas, Kristupas ir Ignas prie altoriaus davė pažadą išpažinti evangelikų liuteronų tikėjimą ir priėmė pirmąją gyvenime Šventąją vakarienę.

           Į šventines pamaldas susirinkę jaunuolių artimieji, parapijiečiai džiaugėsi šia gražia švente giedodami giesmes ir melsdamiesi už juos. Kunigo Mindaugo Žilinskio pamokymų ir linkėjimų žodžiai giliai įsitvirtino visų dalyvaujančių širdyse. 

   

 

 

plačiau
Inkilų kėlimo šventė Kintuose Verbų sekmadienį

Kunigo M. Žilinskio informacija apie gražią šventę Facebook: 

 

Sutikime Šventas Kalėdas su visa šeima !


Gruodžio 24 dieną Kintuose sutikime gražiausią metų šventę su visa šeima! Kristaus gimimas mūsų širdyse pats svarbiausias! Suaugusius kviečiame į bažnyčias: evangelikų liuteronų (mažoji) ir katalikų (didžioji)
17.00 šventos mišios.
Vaikučiai visi kviečiami į Donelaičio namą, kur kartu su nykštukais gaminsime žaisliukus, angelus.
17.50 visi susitiksime prie varpinės, kur įžiebsime vienintelę Lietuvoje „skambančią” eglutę!
Giedosime giesmes, dovanosime kalėdaičius jūsų Šv. Kūčių stalui. Ir į savo namus galėsite parsinešti skautų parvežtą Betlietaus ugnį.

 

kunigas Mindaugas Žilinskis

 

 

 Facebook: https://www.facebook.com/events/3124660897819866/ 

Kintuose vėl skamba varpai !

   Rugpjūčio mėnesio 15 d. Kintuose vyskupas Mindaugas Sabutis pašventino Vokietijos evangelikų liuteronų iš Hamburgo-Barmbeko Šv. Bonifaco kongregacijos dovaną - trijų varpų 9,2 metro aukščio varpinę.

   Į šventę atvyko svečiai iš Vokietijos Jörg Nass, Eduard Reichert, kurie įdėjo labai daug pastangų, lėšų bei darbo, kad varpinė pasiektų Kintus. Pamaldas laikė vyskupas Mindaugas Sabutis, kunigai Liudvikas Fetingis ir Mindaugas Žilinskis, nuostabiomis giesmėmis susirinkusius parapijiečius ir svečius džiugino choras „DORADO”.

   Po pamaldų bažnyčios kieme prie naujosios varpinės kunigas Mindaugas Žilinskis dėkojo visiems rėmėjams, takininkams, prisidėjusiems prie šio gražaus tikslo įgyvendinimo. Garbus svetys Jörg Nass iškilmingai įteikė varpinės bokšto raktus bei varpų valdymo pultelį kintų ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininkei Laimai Mačėnienei. Apie atliktus darbus kukliai kalbėjo p. Eduard Reichert ir Kintų seniūnas Antanas Kližentis.

   Vyskupui pašventinus varpinę su varpais Kintuose po beveik 70-ties metų suskambėjo varpų balsai !

  Kunigas Mindaugas Žilinskis pakvietė šventės dalyvius nuvykti į Ventę  - čia, ant marių kranto, prie akmeninio kūrėno paminklo, kasmet prisiminami negrįžusieji iš marių. (žr. vaizdo įrašą facebook psl.)

 

Kalėdos 2020

Vyskupo kalėdinis sveikinimas

2020 gruodžio mėn. 21 d.

 

Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2,13-14)

 

Mieli broliai ir seserys Jėzuje Kristuje,

 

Kažin, ar kuris nors iš mūsų būtų galėję pasakyti, koks bus 2020-ųjų Adventas ir Kalėdos? Daugelį metų įvairiose Lietuvos mokyklose, miestelių bendruomenėse ir kitur vykdavo renginiai „Kalėdos kitaip“. Tuomet buvo norima paįvairinti Kalėdų laiko šventimą. Tačiau šiuo metu daugelis turbūt trokšta pačių įprasčiausių Kalėdų.

 

Mūsų gyvenimas gana stipriai pasikeitė, ir kai kurie mokslininkai sako, kad gali būti, jog jis niekad taip ir negrįš į mums jau įprastą tėkmę. Jau nekalbant apie tai, kad žmonės šiais metais dėl užėjusios ligos palaidojo savo artimuosius, prarado sveikatą, nukentėjo ar palūžo nuo pokyčių.

 

Kiekvienų pamaldų metu giedame pagal dangaus kareivijos giesmę sukurtą šlovinimo himną: „Aukštybėj Viešpačiui garbė... / Dėl Dievo pagailos didžios / Mes turime be paliovos / Paguodos ir ramybės.“ Kartais net nepajuntame, kad giedame ar meldžiamės, tardami tik žodžius, o mintys klaidžioja kažkur kitur. O juk ši giesmė yra nuolatinis priminimas, kodėl mes Dievą garbiname.

 

Angelai šlovino Dievą dėl mūsų, ne dėl savęs. Jie garbino Viešpatį, nes Jis pasigailėjo mūsų ir atsiuntė savo vienatinį Sūnų, kad nepražūtume, bet turėtume gyvenimą. Pasaulyje daug kas trokšta garbės: šalių valdovai, visuomenės veikėjai, mokslininkai, menininkai, dvasininkai. Žodžiais ar veiksmais demonstruoja: „Štai aš! Klausyk manęs, sek manimi, gėrėkis manimi, mokykis iš manęs.“ O angelai rodo į Dangų – amžinąją Dievo buveinę – įr į Betliejų, kur Jo garbė apsireiškė žmonėms. Jie garbina Dievą dėl Betliejuje ėdžiose gulinčio Kūdikio. Dėl Jo Dievą garbiname ir mes, prisimindami, ką šis Kūdikis padarė už mus. Kaip sevovinė giesmė skelbia: „Kas nori Jį pažinti, / Bučiuoti rankeles, / Tas turi prisiminti / Jo būsimas kančias.“

 

O kurgi toji ramybė, apie kurią žmonėms skelbia angelai? Ir kaip ją atrasti pasaulyje, kai net pasaulio galingieji skėsčioja rankomis ir nežino, ką daryti nelaimių akivaizdoje? Juk šiandien visas pasaulis lyg ir pajungtas nerimui bei liūdesiui. Apie liūdesį mums kalba Dievo Žodis: „Mat liūdesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą, ir to netenka gailėtis; o šio pasaulio liūdesys veda į mirtį.“ (2 Kor 7,10)

 

Mums, krikščionims, įvairūs suspaudimai yra priminimas apie mūsų nuodėmę ir silpnumą ir apie Dievo gailestingumą Kristuje. Mintimis mes skubame į Betliejų, žinodami, kad Kūdikis atėjo pasiimti mūsų nuodėmių. Jis gimė pasauliui, kad per Jį mes gimtume Dievui. Jis atėjo, kad įsikurtų mūsų širdyse.

 

Kur Kristus, ten ir ramybė. Linkiu, kad Jo ramybė viešpatautų mūsų gyvenimuose, nepaisant visų esamų ir būsimų suspaudimų, neatmestume, bet priimtume ir džiaugtumės Jo teikiama ramybe, kad drauge su dangaus kareivija iš širdies gelmių galėtume giedoti: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms!“

 

Palaimintų Kalėdų ir 2021-ųjų Viešpaties metų!

 

Brolis Kristuje,

Vyskupas Mindaugas Sabutis      Kalėdos 2020

Pamaldų tvarkaraštis nuo 2020-05-17

 

 • Gegužės 17d. Sekmadienis - 14val. Ventės rago kapinių šventė
 • Birželio 7d. Sekmadienis - 14val. Bažnyčia
 • Birželio 21d. Sekmadienis - 14val. Bažnyčia
 • Liepos 5d. Sekmadienis - 14val. Mingės kapinių šventė
 • Liepos 19d. Sekmadienis - 14val. Marių kapinių šventė (pamaldos prisimenant išėjusius ir negrįžusius iš Kuršių marių bus švenčiamos prie kurėno formos paminklo Ventėje, ant marių kranto. Įspūdingas laivo formos paminklas nuskendusiems žvejams įkurdintas netoli kelio, vedančio į Ventės kaimą: žr. žemėlapyje).
 • Rugpjūčio 2d. Sekmadienis - 14val. Kintų kapinių šventė
 • Rugpjūčio 16d. Sekmadienis - 14val. Bažnyčia
 • Rugpjūčio 30d. Sekmadienis - 14val. Bažnyčia
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos nutarimas dėl pamaldų laikymo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje nuo 2020 m. gegužės mėn. 17 d.


Nutarta:
 Ir toliau laikomasi visų SAM rekomendacijų dėl apsaugos priemonių ir saugių atstumų.
 Pamaldos vyksta su giedojimu.
 Pamaldos laikomos su Šventosios Vakarienės sakramentu, dalyviams prie altoriaus prieinant ir suklaupiant po vieną šeimą / žmogų. Kunigai dalija Kristaus kūną, pamirkę jį į taurę ir paduodami žmogui į ranką. Šventosios Vakarienės dalyviai dezinfekuoja rankas, prieš ateidami prie altoriaus. Šventosios Vakarienės metu kunigai dėvi kaukes, naudoja dezinfekcines priemones.
 Leidžiama atlikti visus bažnytinius patarnavimus, naudojant būtinas apsisaugojimo priemones.
 Kunigai prašomi kuo greičiau paskelbti kapinių švenčių datas. Kapinėse apsauginės priemonės būtinos.
 

https://www.facebook.com/groups/liuteronubaznycia/?ref=gs&tn-str=%2AF&fref=gs&dti=127182803987078&hc_location=group_dialog 

Verbų sekmadienis: palaiminimas
Verbų sekmadienis: palaiminimas

Kunigo Mindaugo Žilinskio Verbų sekmadienio palaiminimas

 

vaizdo įrašas iš Kintų bažnyčios 

LELB Konsistorijos posėdžio nutarimai dėl Bažnyčios gyvenimo šiuo metu

Vyskupo kreipimasis kovo 24 dieną:

 

Viešpaties Jėzaus malonė su jumis visais! (Apd 22,21)
Mieli broliai ir seserys Kristuje,
Mes visi, parapijiečiai ir kunigai, kasdien mokomės, kaip toliau gyventi ir būti Bažnyčia šiuo ypatingu metu. Mums kyla nauji klausimai dėl kasdienio Bažnyčios gyvenimo, patarnavimų, sielovados ir kt.
Šią savaitę, penktadienį, vyks LELB Konsistorijos posėdis, kuriame stengsimės suformuluoti atsakymus ir rekomendacijas į daugelį rūpimų klausimų: dėl Krikšto šiuo metu, dėl konfirmacijos, laidotuvių, numatytų renginių.
Visais atvejais aišku, kad pandemijos metu visose situacijose turime paisyti gydytojų ir valdžios nurodymų bei prisiminti, kad šiomis dienomis visi privalome rūpintis artimo sveikata bei gyvybe.
Taip pat atsiminkime, kad, nepaisant tam tikros atskirties ir krikščioniui skaudaus ribojimo dalyvauti pamaldose bei priimti Kristaus kūno ir kraujo Sakramentą, mes esame Jo Bažnyčia, tad visais įmanomais būdais turime Dievo Žodžiu ir malda bei visokiu patarnavimu guosti bei stiprinti vieni kitus Kristuje Jėzuje.
Šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta (Rom 8,18).
Brolis Kristuje,
vysk. Mindaugas Sabutis

 


 

2020 m. kovo mėn. 27 d. įvyko virtualus LELB Konsistorijos posėdis. Čia pateikiami sprendimai, susiję su Bažnyčios gyvenimu pandemijos sąlygomis.

 1. LR Vyriausybei pratęsus karantiną, Lietuvos evangelikų liuteronų parapijose pamaldos nebus laikomos, iki kol karantinas bus nutrauktas. Sekmadieniais 11 val. vyksta pamaldų transliacija iš Vilniaus bažnyčios Facebooko paskyroje Kelias. Kitų pamaldų bei valandų liturgijos transliacijas galima rasti kunigų ir parapijų socialinių tinklų paskyrose.
 2. Dėl galimybės individualiai apsilankyti bažnyčioje. Ten, kur yra tokia galimybė, bažnyčios turėtų būti atviros bent keletą dienų per savaitę po kelias valandas, kad žmonės galėtų užeiti po vieną asmeninei maldai. Bažnyčioje žmones turėtų priimti kunigas. Ant bažnyčios durų ir interneto svetainėje www.liuteronai.lt turi būti paskelbta, kuriuo laiku bažnyčios bus atviros. Viskas turi vykti laikantis SAM rekomendacijų.
 3. Dėl renginių. Visi bažnytiniai renginiai atšaukiami iki 2020 m. birželio mėn. 1 d., o taip pat – Vanagų stovykla liepos mėn.
 4. Dėl laidotuvių. Atsižvelgiant į SAM rekomendacijas, nuspręsta karantino metu nešarvoti bažnyčiose (ten, kur yra tokia tradicija). Laidojimo pamaldos turi vykti lauke, dalyvaujant patiems artimiausiems žmonėms.
 5. Dėl Krikšto. Apeigose su kunigu dalyvauja tik krikštijamasis ir jo tėvai.
 6. Dėl konfirmacijos. Konfirmantų ruošimas vyks tik nuotoliniu būdu. Dėl konfirmacijos datų bus sprendžiama po birželio 1 d.
 7. Dėl padidintos rizikos grupėje esančių kunigų. Rekomenduojama padidintos rizikos grupėje esančius kunigus kreiptis į brolius kunigus dėl bažnytinių patarnavimų atlikimo karantino metu.
 8. Dėl maldos. Liuteronai kviečiami kiekvieną dieną 20 val. melstis Viešpaties malda „Tėve mūsų“ ir sugiedoti giesmę „O, mūsų Tėve danguje“ (Nr. 311). Kur yra galimybė, tuo metu bažnyčioje skambinama varpais.

Kas mane myli, tą gelbėsiu; saugosiu jį, nes jis žino mano vardą. (Ps 91,14)

 

Informacija iš https://www.facebook.com/groups/liuteronubaznycia/ 

Čia yra LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) gairės dėl laidotuvių karantino metu: https://bit.ly/3dqkWLA