Naujienos

Šilutės savivaldybė parems Kintų Kintų evangelikų liuteronų parapijos projektą
Šilutės savivaldybė parems Kintų Kintų evangelikų liuteronų parapijos projektą

      Praėjusiame sausio mėnesio rajono Tarybos posėdyje politikai be didelių diskusijų vienbalsiai pritarė, jog Šilutės rajono savivaldybė turi prisidėti prie Kintų evangelikų liuteronų parapijos įgyvendinamo projekto „Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje, pakeičiant neefektyvų elektrinį katilą“ finansavimo.

        daugiau >>>

Kūčių vakaro pamaldų akimirkos

 

Kūčių pamaldos Kintų evangelikų liuteronų parapijoje. Už nufilmavima ačiū Viliui Karaliui.

Vyskupo kalėdinis sveikinimas

   

          Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. (Pr 1,3-4)

           

           

Mieli broliai ir seserys Jėzuje Kristuje,

 

        Pasaulio sukūrimas prasidėjo nuo šviesos. Dievas tarė, ir Jo ištartas Žodis tapo šviesa. Dievas panoro, kad žmogus, sukurtas pagal Jo paveikslą, gyventų šviesoje.

       Tačiau jaučiame, kad visą gyvenimą mūsų sielos ir kūnai ilgisi šviesos – tiek dvasinės, tiek kūniškos. Apniukus orams, apniunka ir mūsų nuotaika. Imame ilgėtis saulės šviesos, ilgesnių dienų. O ką ir kalbėti apie Ukrainos žmones, dėl piktavalių naikintojų priverstus nuolat kęsti tamsą ir šaltį. Ne tik mūsų akys, bet ir širdys trokšta šviesos. Tačiau turime pripažinti, kad, jei Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos, tai mūsų gyvenime šviesa ir tamsa yra tarsi susimaišiusios. Net ir norėdami gero, mes sukuriame blogį. Net nenorėdami neapgalvotu žodžiu labai lengvai sužeidžiame kitą žmogų. Mūsų sumanymai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodytų kilnūs, pasirodo buvo lemti puikybės ir savanaudiškumo.

plačiau
Šventų Kūčių pamaldos Kintuose
Šventų Kūčių pamaldos Kintuose

      Šventų Kūčių vakarą kviečiame į Kintus!


17 val. sudalyvaukime šv.mišių adoracijoje, kur 500 žvakių šviesoje ir nuostabių giesmių skambesy, kurias atliks Erika Gaučiūtė ir Ruslanas Kirilkinas, uždegsime savo širdis Kristaus meile!

       Po mišių kviečiame abiejų bažnyčių tikinčiuosius prie varpinės,kur pasidalinsime Beatliejaus ugnimi ir iškilmingai įžiebsime garsiausią-skambiausią Kintų eglutę kartu su Kalėdų Seneliu! 

          Liepos mėnesio trečią sekmadienį - 17 d. - Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje kunigas Mindaugas Žilinskis konfirmavo penketą jaunuolių: Marta, Faustas, Rapolas, Kristupas ir Ignas prie altoriaus davė pažadą išpažinti evangelikų liuteronų tikėjimą ir priėmė pirmąją gyvenime Šventąją vakarienę.

           Į šventines pamaldas susirinkę jaunuolių artimieji, parapijiečiai džiaugėsi šia gražia švente giedodami giesmes ir melsdamiesi už juos. Kunigo Mindaugo Žilinskio pamokymų ir linkėjimų žodžiai giliai įsitvirtino visų dalyvaujančių širdyse. 

   

 

 

plačiau
Inkilų kėlimo šventė Kintuose Verbų sekmadienį

Kunigo M. Žilinskio informacija apie gražią šventę Facebook: 

 

Sutikime Šventas Kalėdas su visa šeima !


Gruodžio 24 dieną Kintuose sutikime gražiausią metų šventę su visa šeima! Kristaus gimimas mūsų širdyse pats svarbiausias! Suaugusius kviečiame į bažnyčias: evangelikų liuteronų (mažoji) ir katalikų (didžioji)
17.00 šventos mišios.
Vaikučiai visi kviečiami į Donelaičio namą, kur kartu su nykštukais gaminsime žaisliukus, angelus.
17.50 visi susitiksime prie varpinės, kur įžiebsime vienintelę Lietuvoje „skambančią” eglutę!
Giedosime giesmes, dovanosime kalėdaičius jūsų Šv. Kūčių stalui. Ir į savo namus galėsite parsinešti skautų parvežtą Betlietaus ugnį.

 

kunigas Mindaugas Žilinskis

 

 

 Facebook: https://www.facebook.com/events/3124660897819866/ 

Kintuose vėl skamba varpai !

   Rugpjūčio mėnesio 15 d. Kintuose vyskupas Mindaugas Sabutis pašventino Vokietijos evangelikų liuteronų iš Hamburgo-Barmbeko Šv. Bonifaco kongregacijos dovaną - trijų varpų 9,2 metro aukščio varpinę.

   Į šventę atvyko svečiai iš Vokietijos Jörg Nass, Eduard Reichert, kurie įdėjo labai daug pastangų, lėšų bei darbo, kad varpinė pasiektų Kintus. Pamaldas laikė vyskupas Mindaugas Sabutis, kunigai Liudvikas Fetingis ir Mindaugas Žilinskis, nuostabiomis giesmėmis susirinkusius parapijiečius ir svečius džiugino choras „DORADO”.

   Po pamaldų bažnyčios kieme prie naujosios varpinės kunigas Mindaugas Žilinskis dėkojo visiems rėmėjams, takininkams, prisidėjusiems prie šio gražaus tikslo įgyvendinimo. Garbus svetys Jörg Nass iškilmingai įteikė varpinės bokšto raktus bei varpų valdymo pultelį kintų ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininkei Laimai Mačėnienei. Apie atliktus darbus kukliai kalbėjo p. Eduard Reichert ir Kintų seniūnas Antanas Kližentis.

   Vyskupui pašventinus varpinę su varpais Kintuose po beveik 70-ties metų suskambėjo varpų balsai !

  Kunigas Mindaugas Žilinskis pakvietė šventės dalyvius nuvykti į Ventę  - čia, ant marių kranto, prie akmeninio kūrėno paminklo, kasmet prisiminami negrįžusieji iš marių. (žr. vaizdo įrašą facebook psl.)

 

Kalėdos 2020

Vyskupo kalėdinis sveikinimas

2020 gruodžio mėn. 21 d.

 

Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2,13-14)

 

Mieli broliai ir seserys Jėzuje Kristuje,

 

Kažin, ar kuris nors iš mūsų būtų galėję pasakyti, koks bus 2020-ųjų Adventas ir Kalėdos? Daugelį metų įvairiose Lietuvos mokyklose, miestelių bendruomenėse ir kitur vykdavo renginiai „Kalėdos kitaip“. Tuomet buvo norima paįvairinti Kalėdų laiko šventimą. Tačiau šiuo metu daugelis turbūt trokšta pačių įprasčiausių Kalėdų.

 

Mūsų gyvenimas gana stipriai pasikeitė, ir kai kurie mokslininkai sako, kad gali būti, jog jis niekad taip ir negrįš į mums jau įprastą tėkmę. Jau nekalbant apie tai, kad žmonės šiais metais dėl užėjusios ligos palaidojo savo artimuosius, prarado sveikatą, nukentėjo ar palūžo nuo pokyčių.

 

Kiekvienų pamaldų metu giedame pagal dangaus kareivijos giesmę sukurtą šlovinimo himną: „Aukštybėj Viešpačiui garbė... / Dėl Dievo pagailos didžios / Mes turime be paliovos / Paguodos ir ramybės.“ Kartais net nepajuntame, kad giedame ar meldžiamės, tardami tik žodžius, o mintys klaidžioja kažkur kitur. O juk ši giesmė yra nuolatinis priminimas, kodėl mes Dievą garbiname.

 

Angelai šlovino Dievą dėl mūsų, ne dėl savęs. Jie garbino Viešpatį, nes Jis pasigailėjo mūsų ir atsiuntė savo vienatinį Sūnų, kad nepražūtume, bet turėtume gyvenimą. Pasaulyje daug kas trokšta garbės: šalių valdovai, visuomenės veikėjai, mokslininkai, menininkai, dvasininkai. Žodžiais ar veiksmais demonstruoja: „Štai aš! Klausyk manęs, sek manimi, gėrėkis manimi, mokykis iš manęs.“ O angelai rodo į Dangų – amžinąją Dievo buveinę – įr į Betliejų, kur Jo garbė apsireiškė žmonėms. Jie garbina Dievą dėl Betliejuje ėdžiose gulinčio Kūdikio. Dėl Jo Dievą garbiname ir mes, prisimindami, ką šis Kūdikis padarė už mus. Kaip sevovinė giesmė skelbia: „Kas nori Jį pažinti, / Bučiuoti rankeles, / Tas turi prisiminti / Jo būsimas kančias.“

 

O kurgi toji ramybė, apie kurią žmonėms skelbia angelai? Ir kaip ją atrasti pasaulyje, kai net pasaulio galingieji skėsčioja rankomis ir nežino, ką daryti nelaimių akivaizdoje? Juk šiandien visas pasaulis lyg ir pajungtas nerimui bei liūdesiui. Apie liūdesį mums kalba Dievo Žodis: „Mat liūdesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą, ir to netenka gailėtis; o šio pasaulio liūdesys veda į mirtį.“ (2 Kor 7,10)

 

Mums, krikščionims, įvairūs suspaudimai yra priminimas apie mūsų nuodėmę ir silpnumą ir apie Dievo gailestingumą Kristuje. Mintimis mes skubame į Betliejų, žinodami, kad Kūdikis atėjo pasiimti mūsų nuodėmių. Jis gimė pasauliui, kad per Jį mes gimtume Dievui. Jis atėjo, kad įsikurtų mūsų širdyse.

 

Kur Kristus, ten ir ramybė. Linkiu, kad Jo ramybė viešpatautų mūsų gyvenimuose, nepaisant visų esamų ir būsimų suspaudimų, neatmestume, bet priimtume ir džiaugtumės Jo teikiama ramybe, kad drauge su dangaus kareivija iš širdies gelmių galėtume giedoti: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms!“

 

Palaimintų Kalėdų ir 2021-ųjų Viešpaties metų!

 

Brolis Kristuje,

Vyskupas Mindaugas Sabutis      Kalėdos 2020